Volume Interpolated Breath-Hold Examination (VIBE)

[dt_sc_one_half first]

Volume Interpolated Breath-Hold Examination (VIBE)

Volume Interpolated Breath-Hold Examination (VIBE):سکانس VIBE یک سکانس 3D GRE است.

این سکانس با استفاده از تکنیک های درون یابی و تکنیک های partial Fourier، تصاویر سه بعدی با وزن T1 را تولید می کند. VIBE یک شکل اصلاح شده از سکانس FLASH است که تصویربرداری داینامیک، با رزولوشن بالا را در زیر 30 ثانیه حبس نفس امکان پذیر می سازد. در مقایسه با سکانس FLASH، سکانس VIBE کیفیت تصویر SNR ، CNR  مشابه با افزایش رزولوشن مکانی انتخابی (2 تا 3 میلی متر) را فراهم می کند. سکانس VIBE به ویژه برای ارزیابی بافت نرم و عروق به طور همزمان مفید است.

خطوط بیرونی k-space حاوی اطلاعاتی در مورد جزئیات موجود در تصویر، فرکانسهای مکانی بالا است. برای یک جسم ناهمگن، سیگنالهایی در این بخش از فضای k وجود دارد، اگرچه بسیار اندک است. حذف داده ها از این بخش فضای k باعث ایجاد آرتیفکت truncation می شود. پر کردن این خطوط داده با مقادیر صفرهمانطور که در شکل bنشان داده شده است ظاهر تصویر را بسیار بهبود می بخشد. پر کردن با صفر ، همزمان با  اجرای تکنیکVIBE، اثرات حجم جزئی  را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر ، پر کردن با صفر باعث بهبود رزولوشن مکانی نمی شود، اما آرتیفکت های ناشی از شکل و اندازه پیکسل در تصویر را کاهش می دهد.

در بالین، VIBE برای اسکن داینامیک شکم پس از تزریق ماده کنتراست، MR colonography ، تصویربرداری از قفسه ی سینه، آدرنال و کبدکاربرد دارد که به طور معمول با ساپرس چربی و با استفاده از 3D fast low-angle shot (FLASH) انجام می شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top