fMRI (positive and negative Emotional words)

[dt_sc_one_half first]

fMRI (positive and negative Emotional words)

fMRI (positive and negative Emotional words):هدف این پارادایم شناسایی نواحی واسطه پردازش self – referential كلمات عاطفی مثبت و منفی میباشد که در قشر دورسومدیال پره فرونتال به خصوص سمت راست می باشد. ۱۳ لیست از ۱۰ صفت ویژگی شخصیتی از لیست اندرسون از کلمات ویژکی شخصیتی ساخته شده است. این لیست در تسک های قضاوت استفاده می شود. در هریک از ۱۳ لیست، نیمی از کلمات به طور واضح مثبت و نیمی منفی هستند. ۱۲ لیست به افراد در طول تصویربرداری نشان داده می شود. مطالعه انجام شده شامل سه موقعیت قضاوت مختلف است: پردازش خود-ارجاعی (-self referential)، پردازاش های other – referentioal ، و شناسایی حرف (به عنوان تسک کنترل استفاده می شود). چهار لیست به هر یک از سه شرایط قضاوت اختصاص داده می شود. هر لغت مثبت و منفی در تنها یکی از لیستها اتفاق میفتد، و هر لغت به طور رندوم به تنها یکی از سه شرایط قضاوت اختصاص داده می شود.

طراحی تسک: طراحی بصورت event – related می باشد. اسکن های fMRI در حالیکه بیماران تسک قضاوت را اجرا می کنند انجام می شود. محرک توسط یک کامپیوتر تولید می شود و برروی یک صفحه نمایش back – projection نصب شده در بیرون اتاق اسکنر نمایش داده می شود و بیمار توسط آینه زاویه دار تصاویر را می بیند. در شرایط self – referential ، فرد تشخیص می دهد که آیا هر صفت آنها را توصیف می کند یا خیر. در شرایط other – referential افراد  شاید تشخیص می دهند که آیا صفت اجتماعی مطلوب بود یا خیر.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top