fMRI سیستم motor و premotor

[dt_sc_one_half first]

fMRI سیستم motor و premotor

fMRI سیستم motor و premotor:پارادایم ۱: Bilateral Complex finger tapping

بیماران انگشتان را به طور دو طرفه در ترتيب ترکیبی ۲، ۵، ۱ ، ۳ و ۴ ضربه می زنند. به بیماران گفته پا می شود که به انگشتان هر دو دست بر روی ران ها در یک موقعیت را حت ضربه بزنند. مهمترین جنبه این تسک ترتیب و توالی حرکات انگشتان نسبت به مکان آن ها می باشد. این تسک با بیشترین سرعت ممکن بدون اشتباه تکرار می شود. افزایش مهارت در این تسک، فعالیت قوى M1 و premotor را ایجاد می کند.

پارامتر های پارادایم: توالی پالس EPI – GRE دو بعدی. دستور استراحت و شروع ضربه به صورت شنیداری از طریق سیستم صوتی سازگار با MRI به بیمار داده می شود.الگوهای فعال سازی: این پارادایم فعالیت بزرگی را در قشر حسی- حرکتی دو طرف، SMA دوطرف، بازال گانگلیا دوطرف، تالاموس دو طرف و فوقانی مخچه دوطرف ایجاد می کند. مناطق اضافی از فعال سازی اغلب اوقات در مناطق پری موتور دوطرف ملاحظه می شوند.

پارادایم ۲: unilateral Sectional Finger Tapping

ضربه زدن انگشت متوالی یک طرفه منجر به فعال سازی بزرگ پری موتور، حسی – حرکتی اولیه می شود و به راحتی توسط بیمار انجام می شود. در این تسک از بیمار خواسته می شود که انگشت شصت دستش را به هر کدام از انگشتان دست در یک الگوی پی در پی با یک سرعت خود گام با فرمان “برو” بزند و این ضربه تا دادن فرمان “ایست ” ادامه میابد. برخی بیماران مبتلا به نواقص عصبی قشری نخاعی ممکن است قادر به انجام این تسک نباشند. در این مورد، چنگ زدن دست (hand grasping) یا تسک انگشت اشاره به شصت (index finger – to – thumb ) ترجیح داده می شود.

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top