دوره آمار در پزشکی

در این دوره 2 روزه، مبانی آمار به طور مختصر توضیح داده خواهند شد. سپس، با استفاده از نرم افزار ( MINITABنسخه 18.1)، روش های آزمون های آماری در هر دو روش پارامتری و غیر پارامتری به صورت عملی آموزش داده می شود. مثالها بیشتر مربوط به برنامه های کاربردی زیست پزشکی می باشد تا توانایی مخاطب را در انتخاب برخی از آزمون ها نسبت به دیگر روش ها ارتقا دهد.

هدف این کارگاه این است که دانش استفاده از تکنیک های آماری را افزایش دهد و همچنین نتایج آزمون را حداقل با یک نرم افزار به دست آورد. همچنین، خروجی مورد بحث قرار خواهد گرفت تا به شرکت کنندگان آموزش دهد که چگونه میتوانند به اطمینان از صحت نتایج برسند.

یکی از نگرانی های اصلی در آزمون های آماری، فرضیه های آنهاست. بنابراین، بررسی این فرض ها مهم ترین بخش هر آزمون است که اغلب توسط محققان نادیده گرفته می شود، زیرا اهمیت براساس صحت این فرضیه ها محاسبه می شود. در این دوره، ارائه این فرضیه ها نمایش داده می شود و اگر آنها راضی نباشند، روش اصلاح داده ها آموزش داده خواهد شد.

پس از اتمام این دوره آموزشی، شرکت کنندگان در موارد زیر تسلط کافی خواهند داشت:

 • درک اصول روش های آماری و انتخاب آزمون مناسب
 • یاد بگیرید چگونه یک آزمون فرضیه آماری انجام دهید
 • درک نحوه تفسیر خروجی نرم افزار MINITAB
 • درک ضرورت تضمین فرضیه ها و تأیید آنها
 • برخی از روش ها را برای تبدیل یک مجموعه داده به یک مورد که در زیر فرضیه فرض شده است، یاد بگیرید
 •  مبانی آمار
 •  اصطلاحات آزمون فرضیه آماری
 •  آزمونهای پارامتری مانند یک نمونهz یا t-test، یک واریانس نمونه ()، نسبت تست یک وقفه، آزمون همبستگی، paired t-test ، آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA)
 •  بررسی فرضیه های آزمون های آماری
 •  بررسی فرض عادی و تبدیل داده های غیر عادی به حالت نرمال
 •  آزمون های غیر پارامتری مانند SIGN، آزمون Mann-Whitney، Wilcoxon معروف
 •  بررسی همبستگی متغیرها با استفاده از پیرسون، اسپیرمن یا دیگر ضرایب همبستگی
 •  تست تصادفی یک مجموعه داده
 •  بررسی آزمون برابری وسایل در بیش از دو جمعیت با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان بیوفیزیک،بیولوژی،بیومدیکال.
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان شاخه مهندسی مانند الکترونیک،کامپیوتر،HSE.
 • محققینی که در تحقیقات خود به استفاده از روشهای آماری نیاز دارند.

 • دکتر مهناز نبیل: دکتری آمار

 

 • 29 و 30 آبان
 • تهران،بلوار کشاورز،بیمارستان امام خمینی،ساختمان کابلی، مرکز تحقیقات تصویربرداری مولکولی و سلولی،اتاق کنفرانس.