حمیدرضا سلیقه راد
رئیس گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کمی(QMISG)
حانیه مبارک سالاری
مدیر آزمایشگاه، کارشناس رادیولوژی
فردین صمدی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید عمادی
استادیار, دانشگاه بابلسر, ایران
مهدی باقر مفیدی
دکتری مهندسی پرتو پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، واحد علوم تحقیقات
علیرضا شیرازی
دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سام شریف زاده
دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما احمدیان
دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
غزاله جمشیدی
دکتری فیزیک پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، واحد علوم تحقیقات
فاطمه محمدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فروغ سودایی
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوگند صادقی
دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای، دانشگاه مازندران
سلمان رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
شیرین فارسی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، واحد علوم تحقیقات
سویل زنجانی
دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی، لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران
توحید ایوبی
دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم فتوحی
پزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران