• دکتر حقیقت خواه (آنکو-رادیولوژیست)
 • دکتر صانعی (نورو-رادیولوژیست)
 • دکتر هاشمی فشارکی (نورولوژیست)
 • دکتر گیتی (آنکو-رادیولوژیست)
 • دکتر فیروزنیا (نورو-رادیولوژیست)
 • دکتر اقا قزوینی (رادیولوژیست)
 • دکتر فرزین (آنکولوژیست)
 • دکتر عامری (آنکولوژیست)
 • دکتر زینلی زاده (جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر محوری (نورولوژیست)
 • دکتر ملک (رادیولوژیست)
 • دکتر علی محمدی (جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر نوروزیان (نورولوژیست)
 • دکتر رحمانی (آنکورادیولوژیست)
 • دکتر شریفی (جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر آزموده اردلان  (پاتولوژیست)
 • دکتر غفوری  (رادیولوژیست)
 • دکتر آرین  (رادیولوژیست)
 • دکتر ایوبی  (رادیولوژیست)
 • دکتر فداوی (آنکولوژیست)
 • دکتر سمیعی (آنکولوژیست)
 • دکتر محوری  (نورولوژیست)
 • دکتر حریرچیان  (نورولوژیست)
 • دکتر اسدی  (متخصص غدد)
 • دکتر علویان (پزشک بالینی)
 • دکتر رخشانی (پاتولوژیست)