تیم تصویربرداری اسکلتی عضلانی مولتی مدال کمی (QMMI) در توسعه نرم افزارهای آنالیز تصویر و در طراحی و توسعه بیومارکرهای کیفی استخوان برای تشخیص بیماری های استخوانی و تشخیص از طریق تصویربرداری مولتی مدال (STE-/UTE-/ZTE-/c-MRI, DXA QCT, QUS) که بر روی  بخش های کورتیکال و تربکولار استخوان انجام می‌شود، متخصص است. تمرکز اولیه  تیم بر روی تغییرات دژنراتیو وابسته به سن در استخوان کورتیکال و از دست رفتن استخوان از جمله پوکی استخوان  در نتیجه ی شرایط   In-vivo و Ex-vivo   است. هدف آینده ی تیم تلفیق علم تصویربرداری مولتی مدال با عملکرد بالینی برای ایجاد فناوری های تصویربرداری مبتنی بر تحقیقات اسكلتی عضلانی قابل اعتماد و مداوم خواهد بود.

  • طراحی و توسعه پروتکل های کمی ام آر آی(UTE-/ZTE-/STE-MRI)  برای مرحله بندی تخریب استخوان کورتیکال ناشی از سن (شامل پوکی استخوان )
  • تصویربرداری In-vivo و Ex-vivo استخوان کورتیکال برای بررسی کیفی استخوان و تشخیص (توسعه بیومارکر کمی استخوان)
  • تصویربرداری چند مدله برای تشخیص کیفی استخوان (توسعه بیومارکر کمی استخوان)

 

  • امکان سنجی کمی سازی روش پروتون دانسیتی دربررسی استخوان کورتیکال با اعمال تکنیک short-TE MRI
  • استخراج خصوصیات تصاویر UTE-MRاستخوان کورتیکال برای کمی سازی میزان پوکی استخوان
  • ارزیابی کیفیت استخوان با استفاده از نقش تکمیلی QCT و MRI به وسیله ی فانتوم dual purpose MR/CT
  • طراحی و پیاده سازی یک روش برای بازسازی تصاویر Pseudo-CT با استفاده از اطلس آماری استخوان برای بخش بندی صحیح جمجمه در تصاویر MR
  • ارزیابی Ex-vivo تخلخل استخوان کورتیکال با استفاده از تصویربرداری تشدی مغناطیسی با TE کوتاه
  • کمی سازی Ex-vivo تخلخل استخوان کورتیکال با استفاده از روش مطالعه و اندازه گیری متغیرهای مربوط به زمان آسایش آب استخوان و دانسیتومتری با استفاده از روش STE-MRI
  • STE-MRI  به افزایش دقت سنجش چگالی استخوان به روش (DXA) جهت سنجش کیفیت استخوان کمک می کند.

بزودی در وبسایت بالینی