بخشعنوانقسمت
1
تصویربرداری غیرتهاجمی در تصویربرداری علوم پایه1,2
2تصویربرداری غیرتهاجمی در صنعت داروسازی1
3آماده سازی مرکز تصویربرداری حیوانات کوچک آزمایشگاهی1
4پیش شرط های تصویربرداری حیوانات کوچک آزمایشگاهی1
5X-ray و X-ray-CT1
6عوامل کنتراست در CT1
7MRI در حیوانات کوچک1
8MRS در حیوانات کوچک1
9اولتراسوند و عوامل کنتراست در آن1
10PET و SPECT1
11رادیوداروها در PET و SPECT1
12رادیودارو بر مبنای پپتید در PET و SPECT1
13تصویربرداری نوری (Optical Imaging)1
14Multi-modal imaging and image fusion1
15تصویربرداری در مطالعات رشد جنین1
16تصویربرداری در تحقیقات بیماری های زنان1
17تصویربرداری در تحقیقات بیماری های قلبی عروقی1
18تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی-نوروآنکولوژی1
19تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی- PET imaging of CNS1
20تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی-تمرکز بر تصویربرداری نوروترنسمیترها1
21تصویربرداری در تحقیقات اونکولوژی1
22تصویربرداری در تحقیقات ایمونولوژی1
23کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-پارکینسون1
24کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-هانتینگتون1
25کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-آلزایمر1
26کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-صرع1
27کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-سکته مغزی 1
28کاربرد تصویربرداری مولکولی در نورولوژی-روانپزشکی1
29کاربرد تصویربرداری مولکولی در کاردیولوژی1
30
تصویربرداری مولکولی در بیماری های قلبی عروقی-تصلب شرایین1
31کاربرد تصویربرداری مولکولی در بیماریهای قلبی عروقی- پاتولوژی میوکارد1,2,3
32کاربرد تصویربرداری مولکولی حیوانات کوچک در انکولوژی 1
33کاربرد تصویربرداری مولکولی حیوانات کوچک در انکولوژی-مدل های حیوانی1
34انکولوژی-هدف قراردادن فیزیوم سرطان1
35 انکولوژی- هدف قرار دادن ژنوم و یا پروتئوم در سرطان 1
36انکولوژی- استفاده از سیستم ریپورتر در تصویربرداری مولکولی1
37استفاده از تصویربرداری در التهاب و عفونت1,2
38استفاده از تصویربرداری نوری در التهاب و عفونت1
39استفاده از تصویربرداری هسته در التهاب و عفونت1
40استفاده از تصویربرداری مولکولی در توسعه دارویی1
41کاربرد تصویربرداری مولکولی در توسعه دارویی1