EEG-fMRI

[dt_sc_one_half first]

EEG-fMRI

EEG-fMRI:ترکیب تکنیک تصویربرداری فانکشنال، ابزارهای قدرتمندی را برای بررسی فعالیت مغز ایجاد می کنند. به ویژه ترکیب الكتروسفالوگرافی (EEG) با fMRI به طور فزاینده برای بررسی عملکرد مغز و اختالات در حضور بیماری به کار می رود.

Electrocephalography

الكتروسفالوگرافی ولتاژ های تولید شده در سطح پوست سر توسط firing همزمان شبکه های عصبی در مغز اندازه گیری می کند. این تکنیک برای اولین بار توسط Hans Berger در سال ۱۹۲۹ گسترش یافت و در حال حاضر در رنج گسترده ی از بررسی های بالینی و مطالعات تحقیقات استفاده می شود. EEG را میتوان هم برای اندازه گیری فعالیت نوسانی on – going که در تمام باندهای رکانسی مختلف (تتا 4-8 Hz، آلفا 8-13 Hz، بتا 13-30 Hz و گاما 30-200 Hz) اتفاق می افتد و هم برای پتانسیل هایevoked که در پاسخ عصبی به محرک اتفاق می افتد، استفاده کرد.

تمپورال رزولوشن EEG عالی است در حد میلی ثانیه. اگرچه EEG محدودیتهایی در حساسیت و رزولوشن مکانی دارد. متاسفانه، شناسایی مکان منبع عصبی از اندازه گیری های ولتاژها در پوست سر آسان و مستقیم نیست و محدودیت دارد.

ترکیب EEG و fMRI

رزولوشن مکانی ضعیف و رزولوشن تمپورال خوب EEG و بالعکس رزولوشن زمانی ضعیف و رزولوشن مکانی خوب در fMRI، این دو روش را مکمل یکدیگر می کند، بنابراین مزایای قابل توجهی به طور بالقوه می تواند توسط تركيب EEG و fMRI در اندازه گیری عملکرد مغز بدست آید. EEG و fMRI می توانند در سه سطح مختلف توسط اعمال تکنیک های زیر که داده ها جمع آوری می شوند ترکیب شوند : (i) به طور جداگانه (ii) در مد (iii)  interleaved یا به طور همزمان

دریافت همزمان داده های EEG و fMRI، بهترین ادغام دو تکنیک را ارائه می دهد و تضمین میکند که پاسخ های هموداینامیک و الکتریکی مربوط به همان سری های یکسان حالت های مغز ثبت شده هستند.

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top