Dual-Echo Steady State (DESS)

[dt_sc_one_half first]

Dual-Echo Steady State (DESS)

Dual-Echo Steady State :DESS مخفف Dual-Echo Steady State و محصولی با مارک تجاری زیمنس است. در مقالات با نام FADE   هم شناخته می شود. نسخه GE  آن MENSA  نامیده می شود.DESS یک تکنیک اصلاحی برای steady-state gradient echo است که دو اکو را در هر TR تولید می کند. اکو اول  FID gradient echo است که در سکانس spoiled GRE کاربرد دارد و دومین اکوRF echo (SE) است که در سکانس PSIF استفاده می شود.

همانطور که می دانیم استحاله ی سیگنال پس از تحریک، FID نامیده می شود که با هر تکنیک گرادیان اکویی می تواند بدست آید. هر پالس تحریکی RF دارای قابلیت refocusing است. اکویی که با استفاده از یک پالس refocusing RF تشکیل می شود، اسپین اکو (SE) نامیده می شود.با DESS، هر پالس RF در steady state یک سیگنال FID و یک سیگنال SE تولید می کند.گرادیان به گونه ای اعمال می شود که برای اولین اکو:FID، rephrase می شود و SE، spoil می شود  و برای اکو دوم، برعکس است: یعنی FID، spoil و SE، rephrase می شود. سکانس DESS با یک پالس slice selective  با زاویه کم (۱ در شکل) و  با FID  (۲ در شکل ) شروع می شود. مغناطش عرضی باقیمانده، که قبلاً با یک گرادیان کدگذاری فاز و با هدف spatial encoding دفاز شده بود، دوباره refocus می شود. مغناطش عرضی در جهت انتخاب برش آماده می شود تا در مرکز پالس تحریک بعدی برای اسپین اکو مجدداً مورد استفاده قرار گیرد  (۳ در شکل ). گرادیان کدگذاری فرکانس برای دوره هر دو اکو داریم (۴ در شکل ) که برای جلوگیری ازآرتیفکت باند تیره  به طور ناقص، balance می شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top