کنترل کیفی سیستم های CINE RADIOGRAPHY

[dt_sc_one_half first]

کنترل کیفی سیستم های CINE RADIOGRAPHY

کنترل کیفی سیستم های CINE RADIOGRAPHY:سیستم های cine برای انژیو گرافی قلب با استفاده از بالاترین اکسپوژر های پرتو به بیماران در حیطه ی تصویربرداری پزشکی استفاده میشود. با توسعه تیوب های X – ray در سال های اخیر و با افزایش KV ratings، بسیاری از سیستم های جدید توانایی تولید ماکزیمم آهنگ اکسپو ژر ورودی به بیمار در حین cine از ۲۰۰ تا ۳۰۰ رونتگن بر دقیقه را پیدا کردند. این امری ضروری است که اکسپوژر های بیمار همراه با این تجهیزات به صورت مداوم مانیتور شوند. اخيرا AAPPM گزارش شماره ۷۰۳۶ در کار گروه  ماره ۱۷ کمیته تصویربرداری تشخیصی X – ray را منتشر کرد که در رابطه با کنترل کیفی سیستم های cine بود.

چک کردن وضعیت سستم :برای هر مورد تصویر یک فانتوم که در صفحه ی ورودی تقویت کننده تصویر قرار داده شده است باید بر روی فیلم cine ثبت شود. بسته به طراحی فانتوم ممکن است نیاز باشد یک صفحه یک میلی متری مس روی سطح بالایی میز یا روی کولیما تور قرار گیرد.

چون تکنولوژیست باید نام بیمار را قبل از شروع کار روی فیلم cine ثبت کند ممکن است محل نوشتن نام با فانتوم تضمین کیفیت ترکیب شوند. این کار تضمین میکند که داده های QC برای هر بیمار روی فیلم ثبت شده است. اگر چه این داده ها ممکن است به صورت روزانه بررسی نشوند، ولی برای آنالیز هفتگی و نیز برای کمک به فیزیک پزشک در تشخیص علت شکایات متخصص قلب و عروق در موارد متعدد، موجود هستند. این داده ها همچنین ممکن است هنگامی که پروسسور دچار مشکل میشود، مفید باشند.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top