پارامترهای کمی DTI

[dt_sc_one_half first]

پارامترهای کمی DTI

علت اهمیت کمی سازی در تصویربرداری پزشکی؟

تشخیص رادیولوژیکی تقریبا به طور کامل بر اساس ارزیابی بصری و آنالیز تصویر کمی می باشد. در حالیکه تشخیص بالینی معمول می تواند از نظر کیفی تعیین شود، کمیت تصویر برای درک مکانیزم های بیماری پایه ای که زمینه ساز اختلالات عصبی و روانی مغز انسان می باشد و برای توسعه بیومارکرهای بیماری مغزی که می توانند بری ارزیابی وضعیت بیماری و اثربخشی درمان مورد استفاده قرار بگیرند، ضروری می باشد.  ابزار پیشرفته و خودکار نقش مهمی را در استخراج اطلاعاتی درباره ی نواحی با ساختارهای ویژه مغزی در جمعیت بیمار (برای مثال، آتروفی هیپوکامپ) دارد. این ابزار معیارهای قابل مشاهده ، مقادیر کمی و سطح بالایی از دقت (قابلیت تکرار پذیری) ارائه می دهند، که از نظر آماری می تواند نتایج مناسبی داشته باشد. بدون کمی سازی، تفاوت های گروه از نظر آماری نمی توانند آنالیز شوند، و یافته های مبتنی بر تصویر نیز با نتایج بالینی ارتباط نخواهند داشت. درحالیکه پزشکان به خوبی در خواندن تصاویر اسکالر، یعنی تصاویر خاکستری سی تی اسکن MRIروتین آموزش داده شده اند، آنها آشنایی کمتری با اطلاعات کمی مشتق شده از داده های پیچیده تصویری مانند داده های بدست آمده از dMRI دارند.

کمی سازی اندازه گیری های DTI

 • ارزیابی بصری تصاویر MR دیفیوژن می تواند توسط اندازه گیری های کمی غیر اختصاصی که از داده های DTI بدست می آیند، پشتیبانی شوند، شامل ناهمسانگردی کسری و ضریب پخش متوسط.
 • تغییر در پارامترهای دریافت تصویر در موارد فردی و مطالعات گروهی بر هر دو آنالیز کمی و کیفی اثر می گذارد.
 • ناهمسانگردی کسری می تواند توسط عوامل بیولوژیکی و روش های متعدد مدوله شوند و نباید کورکورنه به صورت یک مار کر کمی کل ماده سفید تفسیر شود.
 • تفسیر تعییرات دیفیوزیویتی شعاعی و محوری بر اساس ساختار بافت زمینه نباید اجرا شوند مگر اینکه با یک تحقیق کامل از خواص ریاضی و هندسی همراه باشد.
 • رشد معز نرمال و پیری، و زمان و آسیب / پاتولوژی شدید در زمان تفسیر متریک DTI باید بررسی شوند.
 • Quantitative DTI Measures 1
 • Quantitative DTI Measures 2
 • Quantitative DTI Measures 3
 • Quantitative DTI Measures 4
 • Quantitative DTI Measures 5
 • Quantitative DTI Measures 6
 • Quantitative DTI Measures 7
 • Quantitative DTI Measures 8

 

 

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

پارامترهای کمی DTI

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top