روش های آنالیز

[dt_sc_one_half first]

روش های آنالیز

روش های آنالیز:پردازش سیگنال BOLD به طور کلی شامل اصلاح برای جا به جایی های زمانی و تفاوت های شدت می شود. این مسئله توسط رگرسیون حرکت سر و دیگر رگرسورهای مزاحم دنبال می شود. رگرسور های مزاحم شامل دوره های زمانی سیگنال برای نواحی مکانیابی شده موردنظر در بطن ها و ماده سفید می شود که تصور می شود که شامل نسبت های بالای نویز مربوط به سیگنال های تنفسی و قلبی است. spatial smoothing و فیلتر low – pass برای حفظ فرکانس های کمتر از Hz 0.1، به حذف سیگنال غير عصبی و بهبود نسبت سیگنال به نویز کمک می کنند. سپس تصاویر بر روی فضای اطلس برای دستیابی به مطابقت فضایی با سیستم های مختصات و بین بیماران register می شوند. موضوعات بحث برانگیز در Preprocessing داده ها شامل رگرسیون كل مغز -whole brain regression و اصلاح حرکت سر  head – motion Correction می شود.

اصلاح حرکت سر نیز به یک موضوع قابل بحث برانگیز تبدیل شده است به این دلیل که دیده شده است که اصلاح ناکافی حرکت سر میتواند منجر به اصلاحات کاذب در آنالیز RS – fMRI می شود. اگرچه حرکت سر در بزرگسالان جوان سالم کمتر نگران کننده است، اما چالش های قابل توجهی برای آنالیز اطلاعات بدست آمده از کودکان، بزرگسالان مسن، و بیماران وجود دارد. بعد از این مراحل preprocessing، چندین روش با مزیت ها و عدم مزیت های ذاتیشان برای آنالیز داده ها استفاده می شود. اولین روش استفاده شده آنالیز بر پایه seed – based  می باشد که در مطالعات متعدد استفاده می شود. این روش مستلزم انتخاب ROI ها و ارتباط دوره زمانی متوسط BOLD داخل این ROI ها با یکدیگر و با دوره های زمانی و کسل های دیگر در مغز می باشد. معمولا، یک آستانه برای شناسایی و کسل های مربوط به ناحیه موردنظر مشخص می شود. اگرچه، این رویکرد نیاز به انتخاب قبلی ROI ها دارد .

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top