تکنیک های آنالیز DTI

[dt_sc_one_half first]

تکنیک های آنالیز DTI

رویکردها و تکنیک های بسیار متفاوتی برای مطالعه طیف وسیعی از پاتولوژی ها استفاده می شوند و شامل ناحیه آنالیز مورد نظر، ترکتوگرافی، آنالیز هیستوگرام، جداسازی بر پایه ی اطلس ۲، کمی سازی شبکه های ارتباطی بر پایه می نموداره، و آنالیز بر پایه ی وکسل، می شود. هر یک از این تکنیک ها دارای نقاط ضعف و قدرت خود هستند و هیچ تکنیکی وجود ندارد که بتوان آن را به تنهایی بالاتر از تمام روش ها دانست. بهینه ترین روش آنالیز به عوامل زیر بستگی دارد:

  • هدف آناليز (مانند به تصویر کشیدن یک باندل فیبری، برای پیگیری داده ها)
  • آیا این آنالیز برای یک شخص می باشد یا برای مقایسه گروهی می باشد
  • اگر فرضیه ای در ارتباط با مکان و وسعت تغییر یا تفاوت در اندازه گیری های DTI وجود دارد
  • پروتکل اخذ داده ها به (عنوان مثال، از جهت گیری ها، مقدار b، اندازه و کسل)

برای سادگی، تکنیک های مختلفی که برای آنالیز داده های DTI دردسترس می باشند، به سه دسته تقسیم می شوند:

  • آنالیز کل مغز
  • آنالیز Region -specific
  • آنالیز بر پایه و کسله

این تقسیم بندی تکنیک های آنالیز بر اساس مقیاسی می باشد که برای ارزیابی اندازه های DTI در مغز استفاده می شود.

تکنیک های آنالیزی کل مغز:

مفهوم کلی روش آنالیز DTI كل مغز، بدست آوردن اندازه های کمی DTI از تمام و کسل های حاوی ماده سفید مغز می باشد، و بنابراین میتوان این روش را به دو قسمت تقسیم کرد (شکل ۶۱):

  • روشی برای تعیین اینکه و کسل ها بخشی از ماده سفید مغزی می باشند.
  • روشی برای استخراج اطلاعات DTI مناسب از این و کسل ها.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top