تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی-نوروآنکولوژی

[dt_sc_one_half first]

تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی-نوروآنکولوژی

تصویربرداری در تحقیقات نورولوژی-نوروآنکولوژی: در دهه های گذشته، توسعه مدل های حیوانی در مطالعه اختلالات عصبی به سرعت پیشرفت کرده است. بسیاری از مدل های تومورهای مغزی در شرایط آزمایشگاهی و در داخل بدن موجودات زنده توسعه داده شده و ثابت کرده اند که ابزارهای مهمی برای درک ما از سرطان در انسان می باشند. پیشرفت در علوم اعصاب، به ویژه در نورو اونکولوژی، و از طرفی تمایل افزاینده به مطالعات غير تهاجمی سبب پیشرفت وسیع در این حوزه شده است. در سالهای اخیر راه های متعددی برای بررسی غیر تهاجمی مدل های حیوانی تومور فراهم شده است.

از طرفی سخت افزارهای تخصصی ویژه تصویربرداری حیوانات کوچک بر محدودیت های رزولوشن فضایی و حساسیت در ارتباط با استفاده از اسکنر بالینی برای تصویربرداری حیوانات کوچک آزمایشگاهی در توموگرافی کامپیوتری(  PET / SPECT ، CT  و MRI  ) فائق آمده است، و از طرف دیگر تکنیکهای تصویربرداری جدید برای تصویربرداری غیر تهاجمی در سطح سلولی و زیر سلولی ( تصویربرداری نوری OI)، میکروسکوپ كانفو کال، میکروسکوپ دو فوتونی، طیف سنجی رامان و توموگرافی فوتواکوستیک فراهم شده است. علاوه بر این، استفاده از پروب های تصویربرداری پیشرفته برای بررسی تجمع انتخابی در تومورها و یا برای فعال سازی توسط مولکول های اختصاصی تومور و روش های جدید تصویربرداری مانند تشخیص بیان ژن ریپورتر در داخل بدن تأثیر زیادی در تطبیق پذیری حساسیت و اختصاصی بودن تصویربرداری تومور در موجود زنده دارند.

مدل های حیوانی تومور: مدلهای تومور انسانی در شرایط ازمایشگاهی و داخل بدن موجودات مورد مطالعه قرار می گیرند. مدل حیوانی باید با در نظر گرفتن فیزیولوژی تومور انسانی، رگ زایی، تعامل تومور با محیط بدن میزبان، با در نظر گرفتن عوامل مولکولی و ژنتیکی طراحی شود. بسیاری از رده های سلولی مشتق از تومورها به منظور غربالگری داروهای جدید در کشت سلول و یا مدلهای زنو گرافت بکار می روند. مدل زنو گرافت و یا تزریق های زیر جلدی سلول های اولیه تومور شایعترین مدل ایجاد سرطان در حیوانات مورد آزمایش است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top