تابع دانسیته جهت دیفیوژن (dODF)

[dt_sc_one_half first]

تابع دانسیته جهت دیفیوژن (dODF)

تابع دانسیته جهت دیفیوژن (dODF):اساسا، dODF  نسخه ساده شده از spin propagator کامل می باشد، که فقط احتمال یک مولکول آب در حال حرکت در امتداد جهت معین را ارائه می دهد؛ هر گونه اطلاعاتی در ارتباط با میزان حرکت آن حذف شده است. بدیهی است این نسخه، نسخه فشرده از spin propagator می باشد که هنوز حاوی اطلاعات مفید کارامدی است، به ویژه برای اهداف برطرف کردن cross fibers، که انگیزه ای برای توسعه روش های بر پایه می HARDI می باشد.

تصویربرداری Q-Ball اولین روش مطرح شده برای تخمین dODF بود. این روش یک تبدیل Funk- Radon را بر روی داده های HARDI به ازای هر وکسل بر روی dODF متناظر اجرا می کند. اینروش مزیت خطی بودن عملیات را دارد، و متعاقبا نشان داده شده است که بااستفاده از هارمونیک های کروی بسیار کارامدتر و با دقت تر اجرا می شود. اخیرا تصویر برداری(CSA – Constant Solid Angle Q – Ball QBI) برای دستیابی به برآورد دقیق تر از dODF مطرح شد.

روش های دیگر مطرح شده بر پایه q- space شامل (Diffusion Transfrm) می باشد، کهDOT  Orientation  حدفاصل spin    propagator counter محاسبه شده در حجم خاصی از جابه جایی را فراهم می کند، به عبارت دیگر، احتمال یک مولکول آب در حال حرکت در امتداد هر جهت معین را توسط فاصله ثابت ارائه میدهد. روش دیگر (PAS – MRI  Persistent Angular Structure MRI) می باشد، که ODF را از داده های نسبتا کم توسط اعمال حداکثر محدودیت آنتروپی محاسبه می کند. شکل ۷۲ نتایج بدست آمده از سه روش متفاوت تخمین dODF را نشان میدهد.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

 

 

 

 

 

 

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top