انکولوژی-هدف قراردادن فیزیوم سرطان

[dt_sc_one_half first]

انکولوژی-هدف قراردادن فیزیوم سرطان

انکولوژی-هدف قراردادن فیزیوم سرطان:تشخیص مولکول های هدف برای تصویربرداری مولکولی هدف قرار دادن فیزیوم (پویایی فیزیولوژیکی) سرطان فنوتیپ سرطان چندین ویژگی دارد که سلولهای سرطانی را از سلول های طبیعی دیگر متمایز می کند. از جمله این موارد می توان به تکثیر تکرار کنترل نشده، توانایی فرار از مرگ سلولی /آپوپترز، افزایش بقای سلول (به عنوان مثال غیر حساس شدن نسبت به سیگنال مهار کننده رشد)، استغنا از طریق آنژیوژنز و رشد تهاجمی و متاستاز اشاره کرد. با این حال، تومور که متشکل از تعداد زیادی از سلولهای سرطانی است، نسبت به سلول سرطانی منفرد عمل متفاوتی دارد. در حالی که شکل گیری بیشتر تومورها از یک سلول سرطانی منفرد آغاز می شود که خود را گسترش می دهد. تومور همچنین می تواند در طول پیشرفت به دلیل تغییر شرایط محیطی نیز تغییراتی داشته باشد. همانطور که در تصویر می بینید، یک سلول منفرد به دلیل تغییرات ژنتیکی که در آن ایجاد می شود گسترش خود را با یک الگوی ناسازگار را آغاز می کند (آغاز سرطانزایی کلونال است)، اما در شکل سه بعدی، تومور دربرگیرندهی فاکتورهای مختلف، محرک های رشد، سیگنال های شیمیایی و یا سلولی است که می تواند بسته به محل ایجاد تومور متفاوت باشد.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top