انکولوژی- استفاده از سیستم ریپورتر در تصویربرداری مولکولی

[dt_sc_one_half first]

انکولوژی- استفاده از سیستم ریپورتر در تصویربرداری مولکولی

انکولوژی- استفاده از سیستم ریپورتر در تصویربرداری مولکولی:استفاده از سیستم ریپورتر در تصویر برداری مولکولی روش دیگری برای به تصویر کشیدن بیان یک ژن پروتئین خاص، فرستادن یک ساختار ریپورتر به سلولهای هدف (مثل سلول های سرطانی) است. در زیست شناسی مولکولی، یک ژن ریپورتر، ژنی است که محققان به توالی تنظیمی ژن دیگری که مورد نظر است (در باکتری ها، حیوانات و گیاهان) اضافه می کنند. ژنهای خاصی به عنوان ریپورتر انتخاب می شوند زیرا می بایست ویژگی هایی که آنها در ارگانیزم ها بیان می کنند، به راحتی شناسایی و اندازه گیری شود. به عبارتی نشانگرهای قابل انتخاب باشند. ژنهای ریپورتر اغلب به عنوان نشانه ای برای دریافت اینکه آیا یک ژن خاص توسط جمعیت سلولی یا ارگانیزم بیان می شود یا خیر مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار ریپورتر شامل یک پلاسمید با یک عامل تقویت کننده پروموتور است که بیان یک ژن یایک محصول را تحریک میکند. سپس پلاسمیدها با استفاده از سیستمهای انتقالی ویروسی همانندآدنوویروس، لنتیویروس، رتروویروس و … ، ذرات لیپوزوم/ میسلی و یا منفذسازی مکانیکی مثلایجاد منفذ توسط اولتراسوند وارد سلول میشوند. از طرفی حیوانات نیز میتوانند به صورت ژنتیکی برای بیان ژن ریپورتر مهندسی شوند. سپس ژنها/ محصولات ریپورتر را میتوان با تصویربرداری نوری به عنوان مثال پروتئین فلورسنت یا آنزیم لوسیفراز، MRI به عنوان مثال، فریتین، یا PET / SPECTبه عنوان مثال HSV1-tk مورد مطالعه قرار داد.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top