استانداردهای و چک لیست های مراکز تصویربرداری

[dt_sc_one_half first]

استانداردهای و چک لیست های مراکز تصویربرداری

استانداردهای و چک لیست های مراکز تصویربرداری:این دستورالعمل دلایل و استاندارد هایی را برای حفظ کیفیت فراهم نموده است. چک لیست زیر هر گونه خدمات تصویربرداری پزشکی را به منظور مرور و بررسی حداقل تجهیزات برای کیفیت و تصویر برداری مناسب تسهیل نموده است. رابطه هر سوال با هر گونه خدمات تصویربرداری پزشکی مشخصی، به هدف، اندازه و پیچیدگی آن خدمات بستگی خواهد داشت. هر بخش از سوالاتی که زیر عناوین لیست شده اند بر قسمت خاصی از مدیریت کیفیت تمرکز دارند. بعضی قسمت ها برای همه انواع خدمات تصویربرداری پزشکی، یکسان به کار برده شده اند. به طور مثال الزامات مدیریت تجهیزات فراگیر هستند. بقیه قسمت ها فقط در مراکز تصویربرداری بزرگ شهری اعمال می شوند که بازه ی کاملی از تصویر برداری را فراهم می کنند و بخشی فقط به صورت جزئی در مراکز تصویربرداری پزشکی کوچک روستایی بکار گرفته می شوند که بازه ی محدودی از تصویربرداری پایه را فراهم می کنند.

این چک لیست از اصطلاحاتی مانند “مناسب استفاده می کند. جزئیات اینکه چه چیزی مناسب تلقی می شود تفاوت خواهد داشت اما در حالت کلی، تجهیزات و روش ها زمانی مناسب تلقی میشوند که استانداردهای حفاظت از تابش و سایر الزامات قانونی را بکار گیرند و عملکرد کلی خدمات تصویربرداری پزشکی را کاهش ندهند. این چک لیست همه موضاعات را نمی تواند پوشش دهد، اما سوالات ، خلاصه مفیدی از تمام فاکتورهایی است که اهمیت کیفیت خدمات تصویربرداری پزشکی را شامل میشود. پیشنهاد می شود اگر جنبه ی دیگری از یک نوع خاص خدمات مدنظر است که نیاز به یاداوری دارد، سوالات بیشتری به این چک لیست اضافه شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top