آنالیز

[dt_sc_one_half first]

آنالیز

آنالیز:آنالیز داده های fMRI :fMRI یک ابزار قدرتمند در مطالعه عملکرد مغز می باشد. fMRI به عنوان یک روش غير تهاجمی می تواند تغییرات سیگنال در نواحی مختلف مغزی با تغییرات فعالیت را آشکار کند. بعد از طراحی و انجام آزمون fMRI، داده های بدست آمده قبل از اینکه کاربر پاسخ های مربوط به فعالیت ها را بدهد باید از مراحل مختلف آنالیز عبور کنند. این فصل شرح مختصری از مراحل مختلف آنالیز داده های fMRI را ارئه می دهد. ما به دو دلیل به یک رویکرد آماری نیاز داریم. دلیل اول اینکه داده های fMRI بسیار نویزی هستند. نویز اغلب به همان اندازه تغییرات سیگنال fMRI می باشد که تلاش میکنیم آشکار کنیم، و با این حال باید بتوانیم فقط تغیرات سیگنال را تخمین بزنیم. دوم، بیشتر مطالعات fMRI با هدف پاسخگویی به برخی پرسش های مربوط به جمعیتی از افراد انجام می شوند.برای مثال، ما ممكن است بخواهیم درباره تفاوت فعالیت عصبی بین بیماران و گروه کنترل بدانیم. چنین تفاوت های جمعیتی در فعالیت عصبی فقط میتواند تقریبی باشد، زیرا نه تنها داده های fMRI نویزی هستند بلکه همچنین ما فقط یک نمونه از بیماران از جمعیت ها را داریم. به همین دلیل برای بررسی اختلاف های تخمین زده شده در جمعیت نیاز به محاسبات آماری داریم هدف اصلی آنالیز داده های fMRI تعیین مناطق قشری مغز که تغییرات سیگنال در طول اعمال یک تسک طراحی شده حسی، حرکتی، passive یا Cognitive برای عملکرد های ویژه مغز در آنها اتفاق میفتد، می باشد.

سه جزء اصلی در پردازش وجود دارد. ابتدا، داده های fMRI بیماران به صورت مجزا پردازش شوند. دوم، اطلاعات جمع آوری شده درباره اندازه های اثر (اندازه تغییر سیگنال fMRI در پاسخ به تسک آزمون برای هر سوژه در یک آنالیز گروهی ترکیب می شود. در نهایت، اندازه های اثر گروهی آستانه آماری برای پرسیدن سوال هستند. به عنوان مثال ” در کدام نواحی فعالیت قابل توجهی در پاسخ به تسک آزمون برای جمعیت وجود دارد؟” یا ” در کدام نواحی تفاوت های قابل توجهی بین جمعیت ها وجود دارد (برای مثال، گروه کنترال در مقابل بیماران) ؟” این تعيين آستانه (thresholding) نهایی در تصاویر آماری انجام می شود.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

آنالیز

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top