آناتومی اندازه گیری های دیفیوژن

[dt_sc_one_half first]

آناتومی اندازه گیری های دیفیوژن

آناتومی اندازه گیری های دیفیوژن: مجموعه گرادیان های تک قطبی ( unipolar) و توالی اسپین اکو به طور گسترده برای تصویربرداری دیفیوژن استفاده می شود. یک جفت گرادیان مثب و منفی (گرادیان های دوقطبی نامیده می شوند ) می تواند برای تولید تصویر با وزن دیفیوژن استفاده شود . یکی از اشکالات این رویکرد از دست رفتن مقدار قابل توجهی از سیگنال به علت افت T2 بين دو پالس گرادیان (معمول ۲۰ تا ۴۰ میلی ثانیه در اسکنرهای بالینی ) میباشد. برای دوباره همفاز کردن افت T2، استفاده از توالی اسپین – اکو رایج تر است، که در آن سیگنال توسط T2 افت پیدا می کند و سیگنال کمتری در طول وزن گیری دیفیوژن از دست می رود. توالی اسپین اکو پالس RF باز کانونی کننده ۱۸۰ درجه را به کار میگیرد که فاز سیگنال را معکوس می کند .

در این حالت، گرادیان rephasing باید علامت يكسانی با گرادیان dephasing داشته باشد (شکل ۵۲). به دلیل اینکه هردو گرادیان علامت (sign) یکسان دارند، گوادیان های تک قطبی نامیده می شوند. برای هر دو روش دوقطبی و تک قطبی، آزمون زمانیکه فاز سیگن ال شروع به ديفاز شدن می کند (دوره زمانی توسط خطوط قرمز مشخص شده اند)، به دیفیوژن مولکول ها حساس می باشند.

در شکل ۵۳، مثالهایی از انواع دیگر توالى وزن دیفیوژن نشان داده شده است . در شکل ۵۳A، قطبش جفت دوقطبی معکوس می شود. این مسئله به سادگی علامت دیفازی را معکوس می کند، که منجر به نتایج یکسان با شکل A ۵۲ می شود. توالی نشان داده شده در شکل ۵۳B گاهی اوقات برای انواع ویژه آزمون های با وزن دیفیوژن استفاده می شوند. شکل ۵۳C تنوع توالی های پالسی را که کاستی های گرادیانی را جبران میکند نشان می دهد . میزان وزن دیفیوژن در ارتباط با ناحیه زیر خطوط قرمز می باشد؛ در صورت بزرگتر بودن این ناحیه، وزن دیفی وژنی بیشتر است . بنابر این توالی نشان داده شده در شکل ۵۳A و ۵۳ وزن بیشتری نسبت به این توالی در شکل  ۵۳B دارند.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]

آناتومی اندازه گیری های دیفیوژن

[/dt_sc_one_half]

Scroll to Top